نمایشگاه

نمایشگاه هند در سال 2018

نمایشگاه هند در سال 2018
نمایشگاه هند در سال 2018-1

نمایشگاه HK در آوریل 2019

نمایشگاه هنگ کنگ آوریل 2019
آوریل 2019 نمایشگاه HK-1

نمایشگاه روسیه در ژوئن 2019

نمایشگاه ژوئن 2019 روسیه - 1
نمایشگاه ژوئن 2019 روسیه

نمایشگاه اندونزی در سپتامبر 2019

نمایشگاه اندونزی در سپتامبر 2019
نمایشگاه اندونزی در سپتامبر 2019-2
نمایشگاه اندونزی در سپتامبر 2019-1
نمایشگاه اندونزی در سپتامبر 2019-3